Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.marubi.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 9. Prawo odstąpienia od umowy

 10. Własność intelektualna

 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 12. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.marubi.pl prowadzony jest przez Roberta Czyżkowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ROBERT CZYŻKOWSKI AGENCJA REKLAMOWA CZYŻKOWSKI.NET wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222153079, REGON: 140957436, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@marubi.pl, tel. +48 530 981 639.

 2. Serwis internetowy www.marubi.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy www.marubi.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego www.marubi.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. Serwis internetowy www.marubi.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

 7. Produkty oferowane w Serwisie internetowym są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.marubi.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

 6. SERWIS INTERNETOWY – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.marubi.pl

 7. SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych określonych przez Serwis internetowy.

 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCARobert Czyżkowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ROBERT CZYŻKOWSKI AGENCJA REKLAMOWA CZYŻKOWSKI.NET, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222153079, REGON: 140957436.

 9. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA – informacje na temat Zamówionego Produktu, w szczególności informacje dotyczące technologii druku oraz specyfikacji druku.

 10. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Serwis zgodnie z Projektem przesłanym przez Klienta albo usługa, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 11. PROJEKT - elektroniczna wersja Produktu przesyłana przez Klienta lub wykonywana przez Serwis internetowy.

 12. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI - zaakceptowanie pliku graficznego przesłanego przez Klienta, po którym następuje proces realizacji Zamówienia.

 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 14. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 15. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 16. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Serwis internetowy uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu
  pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.

 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

  2. korzystanie z kreatora.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych
  w nim materiałów.

 

 1.  WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
   z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z kreatora w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1.  WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Klient może samodzielnie określić cechy Produktu:

  1. Format zamawianego Produktu (wymiary),

  2. Rodzaj i gramaturę materiału wykorzystanego do druku,

  3. Kolorystykę,

  4. Inne atrybuty do określenia, dostępne na stronie Serwisu, dotyczące wybranego Produktu.

 3. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje na temat złożonego przez Klienta Zamówienia tj. cenę wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności
  oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują, a także wybrany sposób dostawy i płatności.

 4. Zamówienie, złożone na podstawie powyższej procedury, wiąże Klienta jeżeli Serwis potwierdzi jego otrzymanie.

 5. Zamówienie zostaje Przyjęte Do Realizacji po jego opłaceniu oraz akceptacji przez Serwis plików dostarczonych przez Klienta.

 6. Klient dostarcza Projekt graficzny w postaci plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi.

 7. Projekty są weryfikowane przez pracownika Serwisu internetowego wyłącznie pod kątem poprawności dotyczącej rozmiaru Projektu oraz informacji o kolorystyce. Serwis internetowy nie sprawdza Projektów pod kątem poprawności językowej, ortograficznej, merytorycznej oraz nie wprowadza żadnych modyfikacji do Projektów nadesłanych przez Klientów.

 8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen
  w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 10. Zamówienia można składać:

  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.marubi.pl ) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@marubi.pl

 11. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8:30 do 16:30 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00,
  w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta
   jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   2. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   3. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   4. niniejszy Regulamin.

  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 12 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).

 14. Z chwilą akceptacji Projektu przez Klienta, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. wydruk prac błędnie przygotowanych przez Klienta pod względem treści,

  2. wydruk prac błędnie przygotowanych przez Klienta pod względem technicznym,

  3. wydruk prac przesłanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe,

  4. opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność on-line za pośrednictwem systemu PayU

 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  55 1050 1894 1000 0090 7232 0204 (ING BANK Śląski) ROBERT CZYŻKOWSKI AGENCJA REKLAMOWA CZYŻKOWSKI.NET, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222153079. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 3. W przypadku płatności on-line, przelew jest realizowany za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z  regulaminem tego operatora płatności.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku wpłaty w skazanym terminie zamówienie zostanie anulowane.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od sposobu dostawy.

 2. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 5 do 7 Dni Roboczych.

  2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, które
   są określone w
   ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

  2. Klient jest proszony o sprawdzenie zgodności Produktu z Zamówieniem przed montażem.

  3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@marubi.pl lub pisemnie na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

  4. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany
   przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

  7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
   W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@marubi.pl

  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany
   przez Usługobiorcę sposób.

 

 1.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły,
  ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
  niż w terminie 14 dni.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba,
  że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.marubi.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Roberta Czyżkowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ROBERT CZYŻKOWSKI AGENCJA REKLAMOWA CZYŻKOWSKI.NET, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222153079, REGON: 140957436. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.marubi.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.marubi.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady dostarczonych prac – w szczególności wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń
  w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem
  z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane
  przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu
   ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.